Hizmet Tanımı RYH02 Part-Time CFO (Zaman Paylaşımlı Mali Yönetim) Hizmeti
 • İçeriği
Üst Düzey Mali Yönetici (CFO) hizmetlerine ihtiyacı olan, ancak böyle Üst Düzey Yönetici istihdam edecek alt yapı ve yoğunluğa sahip olmayan özellikle KOBİ sınıfındaki Şirketlerin CFO kapsamında üst düzey mali yönetim hizmetini paylaşımlı edinerek Büyüme ve İlerlemelerine katkı sağlayacak bir hizmettir. Bu kapsamdaki alt hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Hedeflere göre Yönetim yapısı oluşturulması / mevcudun geliştirilmesi / yapının yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması
 • Genel ve Mali Süreç yapılarının oluşturulması / mevcudun geliştirilmesi / yapının yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması
 • Mevcut Muhasebe Sistem ve Organizasyonun gözden geçirilerek etkin ve verimliliğinin artırılması / yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması
 • Maliyet Analizi, Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma alt yapısının oluşturulması/mevcudun geliştirilmesi / yapının yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması
 • Mali Analiz Yapısının kurularak faaliyet performans ölçüm sistemi oluşturulması / yapının yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması
 • Mali Raporlama ve Veri Yönetim Yapısının oluşturulması/mevcudun geliştirilmesi / yapının yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması
 • Nakit Yönetim Sistemi yapısının oluşturulması/mevcudun geliştirilmesi / yapının yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması
 • Bütçe Yönetim Sistemi yapısının oluşturulması/mevcudun geliştirilmesi / yapının yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması
 • Mali ve Finansal Farkındalık Eğitiminin tüm Şirket Yönetici ve Çalışanlara verilmesi
 • Bütçe Hazırlayan, Kontrol Eden ve Yöneten Yönetici ve Çalışanlara Bütçe Hazırlama ve Uygulama Eğitimi verilmesi
 • Nakit Yönetim Eğitiminin ilgili tüm Yönetici ve Çalışanlara verilmesi
 • Fikri Mülkiyet Haklarının oluşturulması, tescillenmesinin sağlanması, izlenmesi ve varlık haline getirilmesi
 • Sigorta İhtiyaçlarının tespiti, eksikliklerin belirlenerek risk açıklarının kapatılması, izlenmesi ve yönetilmesi
 • Sürejlerin Dijitalleştirilmesi ile ilgili olanakların irdelenmesi, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, devreye alınması ve yönetilmesi
 • Mali ve Finansal bölüm personellerinin mesleki değerlendirmelerinin yapılması, etkinlik ve verimliliklerinin artırılması ve geliştirilmesi
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)  

Toplam Çalışma Süresi: 12 Ay (isteğe bağlı artabilir)

Aylık Çalışma Gün Sayısı: 2, 4 veya 8 Gün/Ay