Hedef:

Şirketin Nakit Yönetiminin merkezileştirilerek finansal dengenin kontrol altına alınması ve bu yolla, faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

 

PROJE DETAYI
Firma: D………….. Holding
Faaliyet Konusu: Otelcilik, Rent A Car, Aquapark İşletmeciliği, Krom Madenciliği
Tespitler: Tüm Faaliyet alanları tek çatı altında iken, her bir iş alanı ayrı ayrı şirketleştirilmiş ve bu yapı üzerine Holding şirketi kurulmuştur. Ancak her bir iş alanının gelir-gider yani karlılık dengesi, nakit akış sirkülasyon ve dengesi birbirinden farklı olup, bazı alanlarda ön finansmana ihtiyaç varken bazı alanlarda nakit rezerv yaratma kapasitesi vardır. Yeni Şirketleşme yapısına rağmen, şirket içinde yeterli ve nitelikli mali ekip olmaması, parasal büyüklüğün ayrı iş alanlarında bağımsız finansal yönetime yetmemesi, iş alanları arasında parasal sirkülasyona dayalı zincirleme ilişki riski söz konusudur. Yeni yönetim yapısı tüm finansal yapıyı tek elden kontrol edip yönetmelidir.
Sektörel Konjonktür: Turizm sektörü en canlı dönemlerini yaşamaktadır. 1985-1990 dönemindeki müteahhit kaynaklı otelcilik furyasında gerileme olmuşsa da piyasada yönetilemeyen, kötü hizmet veren, müşteri odaklı kalite anlayışını baltalayan, devasa ve lüks konaklama tesisleri varken, diğer yanda otelciliği daha profesyonel hale getirme çabaları (eğitim, danışmanlık, yönetim ve yazılım alt yapı gelişimleri v.b.) artmaktadır. Sejur (deniz, kum, güneş) sektörü özellikle Avrupalı turistlerden sonra Rus ve doğru bloku turistleri de çekmektedir. Yoğun bir yatırım dönemi ile sektöre her gün yeni bir katılım söz konusudur. Bu çerçevede yüksek rekabet ile beraber, sejur turizm’in handikabı olan belirli bir dönemde kaliteli ve karlı faaliyette bulunma zorunluluğu, yüksek rekabet ile sıkıntı yaşamaktadır. Kültür Turizm’i henüz dar bir turist kitlesine hitap etmektedir. Şehir Otelciliği artan kongre – konferans turizmi ile canlanma yolunda olmakla beraber, yetersizdir. Rent A Car’da yabancı şirket hakimiyeti vardır. Bunun nedeni filo yatırımlarının yüksekliği ve henüz yatırım finansmanı konusunda kolaylık sağlayıcı finansal modellerin yaygınlaşmamış olmasıdır. Krom sektörü Dünya’da önemli bir yere sahip olmakla beraber, cevher ihracatı ile sınırlıdır. Türkiye fiyat belirleyen bir ülke olmakla beraber, SSCB’nin dağılması ile piyasaya ulaşma olanağı bulan orta Asya ülkeleri düşük kaliteli krom cevherini düşük fiyattan Dünya pazarlarına sunmaya başlaması ile krom pazarında da bir rekabet söz konusu. Bu, Türk şirketlerinin düşen fiyattan krom satmaması ve üretimi depolamasına neden olmaya başladı. Bu yolla piyasadaki krom cevherinin kaliteli olanlarının fiyatının artması amaçlanmış ve başarılı olmuştur.
Ekonomik Konjonktür: Siyasal belirsizlikler ve sorunlar, 1989 yılında devreye giren kambiyo serbestiğisi ile para piyasasında ağırlık kazanan sıcak sermayenin kaçmasına beraberinde ciddi bir döviz krizine neden oldu. Krizin bertaraf edilmesi için sıcak sermayeyi teşvik eden önlemler krizin kısa sürmesine neden olmuşsa da Enflasyonun ve faizlerin ciddi oranlarda yükselmesine önemli sayıda kişinin işsiz kalmasına ve TL’nin devalüe edilmesine neden oldu. Krizden çıkmak için desteklenen sektör olan Turizm sektörü ise finansal açıklarından krizin yarattığı yüksek faiz kaynaklanan faiz yükleri ile karşılaştı.
Hedef: Şirketin Nakit Yönetiminin merkezileştirilerek finansal dengenin kontrol altına alınması ve bu yolla, faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
Proje: Finansal Yönetim Sistemi üç saç ayağından oluşmaktadır. Bunlar a) Bütçe Yönetim Sistemi, b) Kredi ve Banka İlişkileri Yönetim Sistemi c) Nakit Yönetim Sistemidir.
Öncelikle Merkezi ve konsolide bir Bütçe alt yapısı oluşturulmuş, bu yapı ile gerek konjonktürle varsayımların belirlenmesi ve tespiti düzenlenmiş, her bir faaliyet alanının bütçeleme yapısı ve sistematiği belirlenmiştir. Belirlenen bu yapı ile kar/zararı oluşturan tüm yan unsurlar ile beraber nakit akışı oluşturan tüm unsurların, gerçekleşme sırasında nasıl oluşuyor ise o şekilde hesaplanmasını sağlayacak alt yapı kurulmuştur. Bu yapı ile faaliyet alanları yöneticilerinin hedefleme ve hedefe ulaşmayı sağlayacak stratejileri de belirlemeleri sağlanmıştır.
İkinci unsur Kredi ve Banka İlişkiler Yönetim Sisteminin oluşturulmasıdır. Burada da beli alt sistem ve yapılar oluşturulmuştur:
a. Şirketin kredilendirilebilir varlıkları ve kredi ile faizlerini geri ödeme kapasitesi tespit edilmiştir,
b. Şirketin banka ilişkileri bazında sirkülasyon hacmi (EFT, havale, L/C, kredi kartı v.b.) belirlenmiştir,
c. Şirketin tüm ülke kapsamında faaliyet gösteren işyerlerinin tek bir banka ile tek tip kurallarla çalışmasını sağlamak için bir şartname hazırlanmış ve toplam 15 büyük banka nezdinde ihale yapılarak ana ve yardımcı banka seçilmiştir (Garanti Bankası Ana Banka, Akbank yardımcı banka). Seçilen bankalar ile özel metin bankacılık hizmet sözleşmesi imzalanarak tüm işyerlerinin bu sözleşme çerçevesinde bu bankaların herhangi bir şubede standart işlem yapabilmesi olanağı sağlanmıştır,
d. Kredi kullanımında yine ihale/çoklu teklif sistemi oluşturulmuş ve kredi kullanımında en az 10 bankadan aynı anda yazılı teklif alınarak en uygun şartlarda borçlanma sistemine geçilmiştir,
e. Banka işlemlerinde etkin ve verimliliği sağlamak için günlük provizyon kapatma sistemi oluşturulmuş ve bu yolla hem işlemlerin günün belli bir saatine kadar kesinleşmesi sağlanarak işlem disiplini sağlanmış hem de finans departmanının verimliliği arttırılmıştır,
f. Günlük provizyon sistemi için ülke geneline yayılan tüm işyerleri ile o günkü teknoloji çerçevesinde veri aktarım alt yapıları kullanılmıştır,
Son unsur olarak Nakit Akış Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Burada öncelikle Nakit Bütçesinden beslenen Nakit Planı ve bu plan çerçevesinde tüm faaliyet alanları ile sürekli iletişim halinde dinamik bir yapı ile nakit planının sürekli güncellenebilmesi ve nakit denge takibi ile tahsilat ve ödeme planlamalarına müdahale edebilecek bir düzen kurulmuştur.
Fiili gerçekleşmelerin de işlenmesi ve raporlanması ile planlama becerisi ve isabetliliği de arttırılmış, ayrıca günlük provizyon kapatma ve işyerleri ile merkez arasında veri aktarım alt yapıları ile de sistem güncel halde çalıştırılmıştır,
Süresi: Sistemlerin kurgulanması 3 ay + yazılı iç düzenlemelerin ve formların oluşturulması 3 ay + teknik alt yapıların oluşturulması 2 ay + paydaşların eğitimi 1 ay
Sonuç: Oluşturulan yapı ile grubun banka ilişkileri disipline edilmiş, etkin ve verimli hale getirilmiş, tüm işyerlerinin bütçeleme ve planlama farkındalıkları arttırılmış, otokontrol kültürü gelişmiştir. Grubun nakit açık riski minimize edilmiş, kredi kullanımında sağlanan disiplin ile finansman giderleri ciddi şekilde azaltılmış, nakit fazla yaratılan dönemlerde de nakit varlıkları değerlenerek finansal kazanç elde edilmiştir.