Hedef:

Şirketin Nakit Yönetiminin merkezileştirilerek finansal dengenin kontrol altına alınması ve bu yolla, faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır

 

PROJE DETAYI
Firma: H. B………. Y……….. Holding
Faaliyet Konusu: Otomotiv, Gıda, Dağıtım ve Pazarlama, Gayrimenkul Geliştirme, Ticaret
Tespitler: Grubun Egebank ve İştiraklerini satmasıyla küçülmesi akabinde merkezi yönetim kararı alınarak, bu karar kapsamında Şirket ve iş Birimlerinin Finansal açıdan da merkezi olarak etkin ve verimli olarak yönetilmesi gereği duyulmuştur. Her bir iş alanının gelir-gider yani karlılık dengesi, nakit akış sirkülasyon ve dengesi birbirinden farklı olup, bazı alanlarda ön finansmana ihtiyaç varken bazı alanlarda nakit rezerv yaratma kapasitesi vardır.
Sektörel Konjonktür: Genel olarak bulunulan sektörler, gelişen ve büyüyen sektörler olup, Sektörlerdeki Pazar paylarının yükseltilmesi ya da yüksek payların korunması temel hedeftir. Daha önce Finans Sektöründe bulunmanın getirdiği bazı avantaj ve olanakların artık olmaması, beraberinde sektörel faaliyetlerin sürdürülebilirliğini daha da öne çıkarmıştır.
Ekonomik Konjonktür: Rusya ve Uzak Doğu Asya’yı etkisine alan 1998 krizinin Ülke Ekonomisine olan etkisi, Rusya ve Uzakdoğu piyasası ile yoğun ticaret yapan sektörlere olumsuz olarak yansımıştır. Özellikle bu bölgelere yoğun ihracat yapan ve alternatif alanları olmayan şirketler ciddi krize girmiştir. Avrupa Finans piyasasını da etkileyen Rusya’nın moratoryum ilanı, beraberinde Türkiye’den ciddi sıcak para çıkışına sebebiyet vermiş ve bu da cari denge ve enflasyon üzerinde 1994’den gelen olumsuz durumu daha da arttırmıştır. Siyasal anlamda çok fazla hükümet değişikliği olmasının getirdiği disiplin kaybı ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalara etkin müdahale olanağı sağlamamıştır. Her ne kadar BDDK’nın kurulması ve bankaların mali yapılarının bu şekilde kontrol altına alınması yolunda adımlar atıldı. Ancak 1999’daki iki büyük deprem ile ekonomide ciddi kayıpların oluşması, döviz ve iç borçlanma kaynaklarının yetersizliği sonucunda IMF Stand-By anlaşması yapılarak ısınan ekonomi bir miktar soğutulabildi.
Hedef: Şirketin Nakit Yönetiminin merkezileştirilerek finansal dengenin kontrol altına alınması ve bu yolla, faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
Proje: Finansal Yönetim Sistemi iki saç ayağından oluşmaktadır. Bunlar a) Bütçe Yönetim Sistemi, b) Nakit Yönetim Sistemidir.
Öncelikle Merkezi ve konsolide bir Bütçe alt yapısı oluşturulmuş, bu yapı ile gerek konjoktürel varsayımların belirlenmesi ve tespiti düzenlenmiş, her bir faaliyet alanının bütçeleme yapısı ve sistematiği belirlenmiştir. Belirlenen bu yapı ile kar/zararı oluşturan tüm yan unsurlar ile beraber nakit akışı oluşturan tüm unsurların, gerçekleşme sırasında nasıl oluşuyor ise o şekilde hesaplanmasını sağlayacak alt yapı kurulmuştur. Bu yapı ile faaliyet alanları yöneticilerinin hedefleme ve hedefe ulaşmayı sağlayacak stratejileri de belirlemeleri sağlanmıştır.
İkinci unsur olarak Nakit Akış Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Burada öncelikle Nakit Bütçesinden beslenen Nakit Planı ve bu plan çerçevesinde tüm faaliyet alanları ile sürekli iletişim halinde dinamik bir yapı ile nakit planının sürekli güncellenebilmesi ve nakit denge takibi ile tahsilat ve ödeme planlamalarına müdahale edebilecek bir düzen kurulmuştur.
Fiili gerçekleşmelerin de işlenmesi ve raporlanması ile planlama becerisi ve isabetliliği de arttırılmış, ayrıca günlük provizyon kapatma ve işyerleri ile merkez arasında veri aktarım alt yapıları ile de sistem güncel halde çalıştırılmıştır,
Süresi: Sistemlerin kurgulanması 1 ay + yazılı iç düzenlemelerin ve formların oluşturulması 1 ay 15 gün + paydaşların eğitimi 15 gün
Sonuç: Oluşturulan yapı ile tüm işyerlerinin bütçeleme ve planlama işlevleri konsolide edilerek küçülen yapının finansal gücü bütünleştirilmiştir. Grubun nakit açık riski minimize edilmiş, kredi kullanılmadan küçülme döneminin olası riskleri bertaraf edilmiştir